Perfectionisme kan een risicofactor zijn voor een ernstige stoornis in alcoholgebruik

Overzicht: Studie vindt een verband tussen het persoonlijkheidskenmerk van perfectionisme en een ernstige stoornis in alcoholgebruik.

Auteur: Onderzoeksvereniging voor alcoholisme

Perfectionistische eigenschappen – hogere zelfkritiek en onrealistische normen die leiden tot isolatie – worden geassocieerd met ernstige alcoholgebruiksstoornis (AUD), volgens de eerste studie die patiënten met AUD rechtstreeks vergelijkt met een gezonde controlegroep.

Perfectionistische mensen streven naar onrealistische prestatienormen en zijn vatbaar voor zelfkritiek. Deze doelen wekken gevoelens van falen op, en – als ze niet de normen kunnen bereiken die anderen van hen verwachten – sociale ontkoppeling.

Van perfectionisme is bekend dat het de kwetsbaarheid voor stress en depressie vergroot, maar de rol ervan bij ernstige AUD is niet volledig onderzocht.

Er zijn aanwijzingen dat perfectionistische jongvolwassenen minder vaak drinken dan hun leeftijdsgenoten. Enkele andere onderzoeken toonden aan dat perfectionisme samengaat met hoge impulsiviteit en verminderde impulscontrole, factoren die betrokken zijn bij AUD, en dat perfectionistische mensen zelfmedicatie kunnen gebruiken met alcohol in een poging sociale angst of gevoelens van ontoereikendheid te overwinnen.

Voor een studie in Alcoholisme: klinisch en experimenteel onderzoekonderzochten onderzoekers in België associaties tussen perfectionistische eigenschappen en ernstige AUD.

Onderzoekers werkten met 65 volwassenen met ernstige AUD die intramurale ontgifting ondergingen en 65 gezonde volwassenen die qua geslacht en leeftijd overeenkwamen. De deelnemers vulden vragenlijsten in die drie dimensies van perfectionisme evalueerden.

Zelfgericht perfectionisme omvat overdreven prestatienormen die voor zichzelf worden gesteld (bijvoorbeeld: “Een van mijn doelen is om perfect te zijn in alles wat ik doe”). Sociaal voorgeschreven perfectionisme wordt gegenereerd door de waargenomen verwachtingen van anderen (bijv. “Mensen verwachten niets minder dan perfectie van mij”).

Op anderen gericht perfectionisme houdt in dat je hoge eisen stelt aan anderen (bijvoorbeeld: “Ik heb hoge verwachtingen van de mensen die belangrijk voor me zijn”).

De onderzoekers evalueerden ook de depressieve symptomen van de deelnemers, toestandsangst (voorbijgaande angst ervaren in een specifieke situatie) en trekangst (angst die generaliseert naar de brede ervaring van een persoon). De onderzoekers zochten met statistische analyse naar verbanden tussen deze factoren.

Patiënten met ernstige AUD rapporteerden meer depressieve symptomen en angststoornissen. Ze vertoonden ook een hoger zelfgericht en sociaal gericht perfectionisme dan de controles, hoewel de twee groepen vergelijkbaar waren in op anderen gericht perfectionisme.

Ernstige AUD hield verband met onrealistische persoonlijke normen en verhoogde gevoeligheid voor de verwachtingen van anderen, zelfs na rekening te hebben gehouden met de rol van depressieve symptomen en angst, maar niet met veeleisend zijn van anderen.

Patiënten met ernstige AUD rapporteerden meer depressieve symptomen en angststoornissen. Afbeelding is in het publieke domein

Dit komt overeen met wat bekend is over zelfgerelateerde en interpersoonlijke factoren bij ernstige AUD, zoals een verminderd zelfbeeld, een neiging tot zelfverwijt en een divergentie tussen het ideale en het werkelijke zelf van mensen.

Perfectionistische mensen kunnen een overdreven kloof zien tussen hun eigen hoge normen en alcoholgerelateerde gevolgen, uit angst voor academisch of professioneel falen.

De onderzoeksresultaten suggereren ook dat zelfgericht perfectionisme bij ernstige AUD hoger is bij mannen en mensen met een hogere opleiding. Ze ondersteunen ook eerder bewijs dat perfectionisme geassocieerd is met minder dagelijkse alcoholconsumptie bij matige drinkers.

Gezien de mogelijke rol van perfectionisme bij het ontwikkelen en behouden van ernstige AUD, kan het een waardevol behandeldoel zijn, concludeerden onderzoekers.

Ze bevelen aanvullend onderzoek aan naar de verschillende dimensies van perfectionisme bij AUD, inclusief of hoog perfectionisme de effectiviteit van de behandeling vermindert, en de causale verbanden tussen perfectionisme, impulsiviteit en zelfverwijt.

Zie ook

Dit toont een brein

Over dit onderzoeksnieuws over alcoholgebruik disorder

Auteur: Perskantoor
Bron: Onderzoeksvereniging voor alcoholisme
Contact: Persdienst – Onderzoeksvereniging voor alcoholisme
Afbeelding: De afbeelding is in het publieke domein

Originele onderzoek: Gesloten toegang.
“Meer zelfgericht en sociaal voorgeschreven perfectionisme bij ernstige alcoholgebruiksstoornis” door Pierre Maurage et al. Alcoholisme: klinisch en experimenteel onderzoek


Abstract

Meer zelfgericht en sociaal voorgeschreven perfectionisme bij ernstige alcoholverslaving

Achtergrond

Perfectionistische individuen stellen overdreven prestatienormen voor, genereren een constante zoektocht naar perfectie en een hoge neiging tot zelfkritiek. Dominante modellen onderscheiden drie dimensies van perfectionisme: namelijk zelfgericht, sociaal voorgeschreven en andergericht. Perfectionisme vormt een kwetsbaarheidsfactor voor psychopathologische stoornissen, maar de rol ervan bij ernstige alcoholgebruiksstoornis (SAUD) blijft onontgonnen.

Methoden:

Vijfenzestig recentelijk ontgifte patiënten met SAUD en 65 gematchte controles vulden een perfectionismevragenlijst in (de Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale), samen met metingen van psychopathologie.

Resultaten

SAUD werd geassocieerd met meer zelfgericht en sociaal voorgeschreven perfectionisme, zonder groepsverschillen op op anderen gericht perfectionisme. Dit differentiële patroon hield aan bij controle voor depressie en angstniveaus, en er was geen correlatie met alcoholgebruik.

Conclusie

Dit specifieke perfectionistische profiel komt overeen met dat van eerdere onderzoeken die een lagere zelfevaluatie (bijv. hogere zelfverwijt en verminderde eigenwaarde) en verminderde sociale cognitie (bijv. onrealistische sociale normen en groter sociaal isolement) bij SAUD aantoonden. Gezien de mogelijke rol ervan bij de ontwikkeling en instandhouding van SAUD, kan perfectionisme een waardevol behandeldoel vormen bij patiënten met deze aandoening.

Leave a Comment